Novinky

Regionálny produkt NOVOHRAD

Téma:

Žijeme v regióne plnom šikovných ľudí, preto vám predkladáme informáciu o tom, že sa so svojou službou môžete uchádzať o […]

Zdieľať príspevok

Žijeme v regióne plnom šikovných ľudí, preto vám predkladáme informáciu o tom, že sa so svojou službou môžete uchádzať o značku Regionálny produkt Novohrad.

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o. prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ pre služby stravovacie a pre služby ubytovacie. Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke  www.produktnovohrad.sk.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 04.06.2019.

O značku sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie a/alebo stravovacie služby vrátane ubytovania na súkromí a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

 

Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému regiónu:

  • služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov,
  • služby súvisiace s poskytovaním ubytovania.

 

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení. Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č.1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky pre služby stravovacie a služby ubytovacie „Regionálny produkt NOVOHRAD“.

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 10.06.2019 do 14.06.2019. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok

Prílohou mailu je výzva a zoznam certifikovaných výrobcov, ktorí sa zapojili do výzvy o udelenie regionálnej značky v marci 2019 a získali certifikát  „Regionálny produkt Novohrad“ (v tabuľke v poradí od čísla 25 – podrobnejšie informácie budú postupne zverejňované na webstránke www.produktnovohrad.sk).

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom